విలువలు తో కూడిన నడవడిక …

అది వేసవి కాలం. ఫ్యాన్ తిరుగుతున్నా ఉక్కపోతతో వొళ్ళంతా తడిసిపొతొంది. ఆ ముందు రోజు అంతా ఆత్మీయులతోను ఎంతో సరదాగా గడిపి , చాలా రోజుల More...

by Sravankumar K | Published 7 years ago
By Sravankumar K On Saturday, August 5th, 2017
0 Comments

విలువలు తో కూడిన నడవడిక …

అది వేసవి కాలం. ఫ్యాన్ తిరుగుతున్నా ఉక్కపోతతో వొళ్ళంతా తడిసిపొతొంది. ఆ ముందు రోజు More...